เงื่อนไขการใช้งาน

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาและบริหารโดยบริษัท ไบเออร์ ประเทศไทย จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ไบเออร์”) เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ หรือ เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขการจำจำหน่ายและการนำส่ง โดยบริษัทอาจจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นโปรดทราบว่า ในครั้งถัดไปที่คุณเยี่ยมชมเว็บไวต์ของเรา คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ อีกครั้งเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงและรับทราบการแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้น

การยอมให้ใช้งานและผลประโยชน์

ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงเอกสารต่าง ๆ และรูปภาพประกอบที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ “ไบเออร์” แต่เพียงผู้เดียว การอนุญาตใด ๆ ในการใช้สิ่งเหล่านี้จะได้รับการยินยอมให้ใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บันทึกเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะถูกแสดงในสำเนาของข้อมูลที่จะนำไปใช้ทั้งหมด ที่ว่ารายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า และที่ว่าข้อมูลต่าง ๆ จะไม่ถูกนำไปดัดแปลงและแก้ไขใด ๆ ก็ตาม ตลอดจนเงื่อนไขที่ว่ารูปภาพประกอบที่ได้จากเว็บไซต์จะต้องถูกนำไปใช้พร้อมกับข้อความประกอบรูปภาพนั้น ๆ เท่านั้น

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ “ไบเออร์” เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หรือในทางอื่นที่มองได้ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม การใช้เครื่องหมายการค้าหรือสื่อต่าง ๆ เหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นข้อห้ามที่ชัดเจนและเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดสิทธิอื่น ๆ ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

การจำกัดความรับผิดชอบ

“ไบเออร์” ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกอย่างสุดความสามารถเท่าที่ความรู้และความเชื่อที่มีโดยใช้ความพากเพียรอย่างเป็นมืออาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงขอบเขตของข้อมูลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ “ไบเออร์” และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่มีการรับรองหรือรับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่มีความเป็นปัจจุบัน ถึงแม้ว่าข้อมูลจะถูกต้องในวันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ก็ตาม ดังนั้นเราถึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้รับจากเว็บไซต์ก่อนที่คุณจะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม และคุณควรทำการตรวจสอบคำแนะนำที่อยู่ในส่วน “คำแนะนำล่าสุด” เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา โดยเฉพาะข้อมูลความปลอดภัยและรายละเอียดทางเทคนิค พร้อมดูความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินการและวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจจะนำไปใช้ หากคุณต้องการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา กรุณาติดต่อเราโดยตรง ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องยอมรับความเสี่ยงเองต่อการเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์ โดยทั้ง “ไบเออร์” และบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเขียนข้อมูล การผลิต หรือการเผยแพร่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ รวมถึงผลที่มาจากการที่คุณต้องพึงพาข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ของผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามและลิงค์เชื่อม

เว็บไซต์นี้มีลิงค์เชื่อมและการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ในการให้ลิงค์เชื่อมต่าง ๆ เหล่านี้ “ไบเออร์” ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติเนื้อหาของลิงค์เชื่อมนั้น ๆ โดย “ไบเออร์” จะไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ จากการให้ลิงค์เชื่อมหรือข้อมูลของเว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยลิงค์เชื่อมเหล่านี้ หรือ ความรับผิดชอบใด ๆ จากความเสียหายหรือบาดเจ็บอันมีผลมาจากการใช้งานเนื้อหานั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม “ไบเออร์” ไม่รับประกันว่าเว็บเพจที่เข้าถึงผ่านลิงค์เชื่อมเหล่านี้จะให้ข้อมูลที่มีคุณภาพที่เหมาะสม โดยลิงค์เชื่อมเหล่านี้มีไว้สำหรับผู้ใช้งานเพียงเพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ผุ้ใช้งานที่เข้าถึงเว็บไซต์ดังล่าวต้องยอมรับคสามเสี่ยงเอง ตัวเลือกของลิงค์เชื่อมไม่ควรจำกัดผู้ใช้งานในการเข้าถึงหน้าเพจของลิงค์นั้น ๆ

ข้อมูลที่จัดหาด้วยตัวคุณเอง

ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้มีความรับผิดชอบอย่างเต็มตัวต่อเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูลที่พวกเขาส่งมายัง “ไบเออร์” และต่อการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว หากข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่เหนือข้อมูลหลักหรือข้อมูลการใช้งาน ผู้ใช้งานยินดีให้การยินยอมแก่ “ไบเออร์” ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวและการใช้ข้อมูลนั้น ๆ เพื่อจุดประสงค์ทางด้านการวิเคราะห์สถิติ หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ได้ระบุไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไบเออร์” มีสิทธิ์ในการใช้ของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งไปรวมถึง ความคิด สิ่งประดิษฐ์ แผนการ เทคนิค และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในข้อมูลนั้น ๆ เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม เช่น การพัฒนา การผลิต และ/หรือ การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีสิทธิ์ในการทำซ้ำข้อมูลดังกล่าว และเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามโดยปราศจากข้อจำกัดใด ๆ

สำหรับผู้ใช้งานในต่างประเทศ

เว็บไซต์นี้ได้รับการตรวจสอบ ดำเนินการ และปรับปรุงโดย “ไบเออร์” โดย บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เลขที่ 130/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพาะ “ไบเออร์” ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์ในพื้นที่นอกประเทศไทย และไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์และบริการจะสามารถหาได้ในรูปแบบที่เหมือนกันในด้านขนาด หรือสภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้จากพื้นที่นอกประเทศไทย โปรดทราบว่าความรับผิดชอบทั้งหมดเป็นของคุณที่คุณต้องมั่นใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในพื้นที่นั้น ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างด้านหีบห่อ หรือขนาด หรือฉลากและตัวอักษรบนผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ บริษัทไบเออร์ในสหรัฐอเมริกาถูกดำเนินการโดย ไบเออร์ คอร์เปอเรชั่น ซึ่งลูกค้าในสหรัฐอเมริกาต้องติดต่อไปยังหน่วยงานนี้

บันทึกเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่ต้องเข้าระบบ

เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ต้องเข้าระบบ: สิทธิ์ในการเข้าถึง

โปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องป้องกันสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต และคุณต้องมั่นใจว่ามันจะไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ โดยคุณต้องแจ้ง “ไบเออร์” ทันทีที่คุณพบว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของไบเออร์ หรือ พบว่าสิทธิ์การเข้าถึงตกไปอยู่ในมือของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือพบข้อบ่งชี้ว่าการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเกิดขึ้นได้

กฎหมายที่บังคับใช้

การเรียกร้องทางกฎหมายหรือการฟ้องร้องใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การตีความของกฎหมายของประเทศไทย ยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศและอนุสัญญากรุงเฮกเกี่ยวกับกฎหมายเอกรูปว่าดด้วยการซื้อขายระหว่างประเทศ ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 1964 และในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายฉบับวันที่ 11 เมษายน 1980

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วย “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” บนพื้นฐานของการสันนิษฐานในปัจจุบันและการคาดคะเนล่วงหน้าซึ่งทำขึ้นโดยคณะบริหารของไบเออร์ โดยทั้งความเสี่ยงที่เป็นที่ทราบกันหรือไม่ทราบหลายประการ ตลอดจนความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ สามารถนำไปสู่ตวามแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต สถานการณ์ทางการเงิน การพัฒนาหรือผลประกอบการของบริษัท กับการคาดการณ์ที่ให้ไว้ในที่นี้ ปัจจัยเหล่านี้ซึ่งรวมถึงสิ่งที่กล่าวไว้ในรายการสาธารณะของไบเออร์ โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.bayer.com/ บริษัทไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในการปรับปรุง “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” เหล่านี้ หรือทำให้การคาดการณ์เหล่านี้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต