นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ไบเออร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของเราเป็นอย่างดี เราจึงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งคัด ดังนั้นเราต้องการให้ท่านได้รับทราบว่ามีข้อมูลใดบ้างที่เราจัดเก็บไว้และมีข้อมูลใดบ้างที่เราไม่ได้จัดเก็บไว้ นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะบอกให้ท่านรับทราบถึงมาตรการในรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของเรา

การจัดเก็บ

ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนี่เป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่ในกรณีที่ท่านได้ทำการร้องขอให้เราจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับท่าน เมื่อท่านได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ด้านปลอดภัยหลายประการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจประกอบไปด้วยชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน, เว็บไซต์ที่ท่านใช้เพื่อลิงค์ไปยังไซต์ของเรา, เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมจากไซต์ของเราและไอพีแอดเดรสของท่าน ข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แต่เราจะไม่นำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นบางครั้งเพื่อวัตถุประสงค์เชิงสถิติ แต่จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้แต่ละท่านแบบไม่ระบุชื่อเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งต่อให้ผู้อื่นเพื่อใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านได้ทำการร้องขอหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะนำเอามาตการในเชิงเทคนิคและมาตรการตามมาตรฐานขององค์กรมาใช้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จะนำไปใช้เป็นไปตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของเรา

การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ข้อมูลแก่เราผ่านการลงทะเบียน, การกรอกแบบฟอร์มหรืออีเมลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ, การติดต่อสอบถามหรือการขอเอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และสถานการณ์อื่นๆในรูปแบบเดียวกันซึ่งท่านได้ตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลแก่เราเท่านั้น

ฐานข้อมูลและเนื้อหาของข้อมูลจะได้รับเก็บรักษาไว้ในบริษัทของเราในรูปแบบของการประมวลผลข้อมูลหรือดาต้าเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะทำหน้าที่และรับผิดชอบแทนเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สามารถถูกส่งผ่านโดยเราหรือโดยตัวแทนของเราเพื่อให้บุคคลที่สามได้นำไปใช้งานไม่ว่าจะโดยในรูปแบบใดๆก็ตาม เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่านหรือถูกร้องขอทางกฎหมายเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าว

เราจะรักษาไว้ซึ่งการดูแลและรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เปิดเผยต่อเรา บางส่วนของข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจัดเก็บไว้หรือประมวลผลในคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจรัฐอื่น เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากเขตอำนาจรัฐที่ท่านอาศัยอยู่ ในกรณีนี้เราจะทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสมต่อการนำไปใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลในประเทศนั้นๆเพื่อรักษาไว้ซึ่งการคุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่าเขตอำนาจรัฐในประเทศที่ท่านอยู่

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ท่านได้ทำการร้องขอเท่านั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆตามคำยินยอมของท่าน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับเปิดช่องให้ทำได้หรือได้รับอนุญาต

สิทธิการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการตรวจสอบและแก้ไขพิ่มเติมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในระบบของเราได้หากท่านเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดหรือไม่ถูกต้อง เพียงส่งอีเมลของท่านไปยังที่อยู่ตามที่พิมพ์ไว้หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อยู่ด้านล่าง

สิทธิบอกเลิกการบริการ

ท่านมีสิทธิที่จะขอถอนคำยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะนำไปใช้ในอนาคต เช่นเดียวกัน เพียงส่งอีเมลไปยังที่อยู่ตามที่พิมพ์ไว้หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อยู่ด้านล่าง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการบริการตามที่ท่านได้ทำการร้องขอหรือตามคำยินยอมของท่าน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับเปิดช่องหรือได้รับอนุญาต (เช่น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีความที่ยังไม่สิ้นสุด)

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้สิ่งที่เรียกว่า “คุกกี้”  ซึ่งคือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ผ่านเบราว์เซอร์ของท่าน คุกกี้เป็นที่เก็บข้อมูลบางอย่าง (เช่น ภาษาที่ท่านเลือกใช้ หรือการตั้งค่าเว็บไซต์ของท่าน) ซึ่งเบราว์เซอร์ของท่านจะส่งต่อมาให้เราเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์เราในครั้งต่อไป (ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานคุกกี้)

เราใช้คุกกี้ 2 ประเภท: (1) คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางเทคนิค โดยปราศจากสิ่งที่ทำให้ฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์เราลดลง และ (2) คุกกี้ตัวเลือก

คุกกี้เพื่อการใช้งานทางเทคนิค

การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล

เรายังได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กด้วย เราจะไม่เก็บจัดเก็บ, ประมวลผลหรือใช้ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทราบได้ว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยปราศจากคำยินยอมจากผู้แทนตามกฎหมายของเขาหรือเธอ ผู้แทนตามกฎหมายดังกล่าวมีสิทธิที่จะเข้าไปทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ให้ไว้โดยเด็กและ/หรือมีสิทธิที่จะเข้าไปทำการลบข้อมูลที่ต้องการออกไปได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคำร้องขอ

เราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไปบ้างเป็นครั้งคราวตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการใช้อินเทอร์เน็ต จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรณีที่จำเป็น

การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน

เรายังได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กด้วย เราจะไม่เก็บจัดเก็บ, ประมวลผลหรือใช้ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทราบได้ว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยปราศจากคำยินยอมจากผู้แทนตามกฎหมายของเขาหรือเธอ ผู้แทนตามกฎหมายดังกล่าวมีสิทธิที่จะเข้าไปทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ให้ไว้โดยเด็กและ/หรือมีสิทธิที่จะเข้าไปทำการลบข้อมูลที่ต้องการออกไปได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคำร้องขอ

เราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไปบ้างเป็นครั้งคราวตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการใช้อินเทอร์เน็ต จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรณีที่จำเป็น

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย, คำถาม หรือ ไอเดียต่างๆ สามารถติดต่อบุคคลต่อไปนี้
ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 
130/1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
อีเมลล์: dpo.sg@bayer.com